Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 24 Algemene ontheffingsregels
  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd -†tenzij op grond van hoofdstuk 2 Bestemmingsregels ter zake reeds ontheffing kan worden verleend†- ontheffing te verlenen van de bepalingen van het plan voor:
  1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
  2. de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingsborden, reclamemasten, gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen met dien verstande dat, de reclameobjecten geen onevenredige afbreuk doen aan de ruimtelijke situatie en de beeldkwaliteit ter plaatse;
  3. het toelaten van horecabedrijven die voorkomen in een categorie hoger dan algemeen toelaatbaar in de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten, indien en voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieŽn van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten.
  1. Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.