Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 20 Waterkering
Inhoudsopgave
20.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart binnen de bestemming Waterkering aanwezige gronden zijn, naast de andere op de plankaart voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming) tevens bestemd voor de bescherming van de waterkering. Op en nabij deze gronden is de Keur van het Waterschap van toepassing.

20.2 Bouwregels
  1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

  1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

  1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 2.00 m mag bedragen.

  1. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering, ontheffing verlenen van:
  1. het bepaalde in 20.2 a en b en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van het betreffende waterschap;
  2. het bepaalde in 20.2 c, en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van het betreffende waterschap.