Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 18 Leiding-Hoogspanning
Inhoudsopgave
18.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart binnen de bestemming Leiding- Hoogspanning aanwezige gronden zijn, naast de andere op de plankaart voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming) tevens bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding van 150 kV met bijbehorende veiligheidszone.

18.2 Bouwregels
  1. Op de als Leiding-Hoogspanning bestemde gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de doeleinden genoemd in 18.1Bestemmingsomschrijving gebouwen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2.50 m, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3.00 m.
  2. Bouwwerken ten behoeve van de basisbestemming op deze gronden zijn slechts toelaatbaar, indien en voorzover de belangen van de leiding(en) hierdoor niet onevenredig worden geschaad.
  3. Alvorens omtrent het verlenen van een bouwvergunning ten behoeve van de basisbestemming te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de leiding omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.
18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van bouwwerken die strekken tot langdurig verblijf van kinderen jonger dan 16 jaar, zoals woningen, scholen en kinderopvang.