Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 16 Wonen-2
Inhoudsopgave
16.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Wonen-2 (W-2) zijn bestemd voor:

 1. water, wateraanvoer- en afvoer, waterberging en oevers;
 2. ligplaatsen voor woonschepen en in samenhang daarmee de uitoefening van aan huis verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten;
 3. met de daarbij behorende voorzieningen zoals tuinen, wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, bergingen, meerpalen, aanlegsteigers alsmede voor nutsvoorzieningen, installaties voor gasopslag en groen.
16.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. woonschepen;
 2. bijgebouwen;
 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast, lichtmasten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 4. de bouwhoogte van een woonschip met een platte afdekking bedraagt maximaal 5.00 m, met dien verstande dat bij een bouwhoogte van meer dan 3.30 m alleen een hogere bouwhoogte is toegestaan over slechts 50% van het oppervlak;
 5. de bouwhoogte van een woonschip met een kap bedraagt maximaal 6.00 m en een goothoogte van 3.30m;
 6. de dakhelling van een woonschip met een kap bedraagt ten hoogste 450;
 7. de afstand van het woonschip tot de erfgrens dient ten minste 2.50 m te bedragen, met dien verstande dat voor woonschepen met een bouwhoogte van meer dan 3.30 m geldt dat de afstand tot de erfgrens ten minste 3.50 m dient te bedragen;
 8. bij iedere ligplaats mag op de oever ten hoogste één bijgebouw worden gebouwd;
 9. het oppervlak van een bijgebouw mag ten hoogste 20 m2 bedragen;
 10. de bouwhoogte van bijgebouwen met een platte afdekking bedraagt maximaal 2.50 m;
 11. de bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt maximaal 3.50m;
 12. de goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt maximaal 2.50m;
 13. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van de survival, waarvoor de bouwhoogte maximaal 22.00 m bedraagt.
 14. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel22Algemene bouwregels .

16.3 Specifieke gebruiksregels
 1. Het is verboden het water tussen woonschip en wal met bouwwerken te overbruggen, anders dan door een loopplank.

 1. Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van de woonschepen en bijgebouwen voor aan huis verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten, indien en voor zover :
 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 2. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 50% van het gezamenlijk vloeroppervlak van hoofdgebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen;
 3. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 5. geen detailhandel en geen horeca plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.