Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 15 Wonen-1
Inhoudsopgave
15.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Wonen-1 (W-1) zijn bestemd voor:

 1. het wonen en in samenhang daarmee de uitoefening van aan huis verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten;
 2. tuinen en erven;
 3. verblijfsgebied in de vorm van wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen;
 4. nutsvoorzieningen;
 5. groen en water.
15.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen met aan- en uitbouwen;
 2. bijgebouwen;
 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast, lichtmasten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

 1. het maximaal toelaatbare bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt 60%;
 2. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 15.00m;
 3. de afstand tot de erfgrens voor hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen, bedraagt minimaal 1.00m;
 4. de bouwhoogte van bijgebouwen met een platte afdekking bedraagt maximaal 3.50m;
 5. de bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt maximaal 5.00m;
 6. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels.

15.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van de hoofdgebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen voor aan huis verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten, indien en voor zover:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 2. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 50% van het gezamenlijk vloeroppervlak van hoofdgebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen;
 3. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 5. geen detailhandel en geen horeca plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.