Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 14 Water
Inhoudsopgave
14.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Water (WA) zijn bestemd voor de waterpartijen, wateraanvoer en -afvoer, vervoer over water, alsmede voor de waterberging.

14.2 Bouwregels

ondergeschikte horeca behorende tot categorie 1a van de Staat van Horeca activiteiten;

 1. keermuren voor de waterbeheersing;
 2. oeverbeschoeiingen;
 3. duikers;
 4. sluizen;
 5. bruggen;
 6. stuwen;
 7. aanlegsteigers;
 8. kunstwerken;
 9. kunstobjecten;

waarbij geldt dat de bouwhoogte maximaal 3.00 m bedraagt, met uitzondering van kunstwerken waarvan de bouwhoogte maximaal 15.00 m bedraagt.

14.3 Nadere eisen
 1. De minimale bouwhoogte van kunstwerken over de Hoge Vaart dient zodanig te zijn dat de vrije doorvaart voor het vervoer over water gegarandeerd is.
 2. De situering van aanlegsteigers in de Hoge Vaart dient zodanig te zijn dat de vrije doorvaart voor het vervoer over water gegarandeerd is.
14.4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de voorgeschreven bouwhoogte van kunstwerken tot een maximum van 20 meter, indien het type kunstwerk hiertoe aanleiding geeft.