Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 13 Verkeer
Inhoudsopgave
13.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Verkeer (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, bermen, water, kunstobjecten en kunstwerken, nutsvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en daarbij behorende beplantingen.

13.2 Bouwregels
  1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals viaducten, bewegwijzeringsportalen, verkeerslichten, lichtmasten, straatmeubilair, abri's en kunstobjecten.
  2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6.00 m, met uitzondering van lichtmasten of kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 9.00 m bedraagt.

13.3 Wijzigingsbevoegdheid-2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Verkeer voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid-2 te wijzigen in een bestemming voor recreatie gericht op recreatieve-, educatieve- en culturele doeleinden met inbegrip van horeca, categorie I van de bij deze bijlage behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten, waarbij de volgende voorwaarden en bouwregels gelden:

  1. de noodzakelijke boscompensatie en natuurcompensatie dient voorafgaand aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate te zijn verzekerd;
  2. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 6.00 meter;
  3. het bebouwingsoppervlak bedraagt maximaal 1.250 m2 per aanduiding, waarvan per aanduiding ten hoogste 250 m2 mag worden gebruikt ten behoeve van horeca;