Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 11 Recreatie-5
Inhoudsopgave
11.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-5 (R-5) zijn bestemd voor:

 1. bos;
 2. bosbeleving;
 3. dagrecreatie;
 4. sport en spel;
 5. educatieve voorzieningen;
 6. recreatieve voorzieningen;
 7. culturele voorzieningen;
 8. horeca al dan niet met vergaderfaciliteiten behorende tot categorie 1 en 2 van de Staat van horeca-activiteiten;
 9. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstwerken en kunstobjecten, voet- en fietspaden, groen en water.
11.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan behorende bij de bestemming met een maximale bouwhoogte van 15 meter.

11.3 Wijzigingsbevoegdheid-5

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Recreatie-5 voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid-5 te wijzigen in een bestemming " Recreatie-5, gebouwen toegestaan". Hierbij gelden de regels als opgenomen in11.1Bestemmingsomschrijving van dit artikel, en de volgende aanvullende regels:

 1. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 24.00 meter, gemeten vanaf nieuw peil;
 2. het maximale gezamenlijk bruto vloeroppervlak (bvo) van de gebouwen bedraagt 3500m2 op nieuw maaiveld en 1800m2 onder nieuw peil.
11.4 Voorlopige bestemming

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-5 (R-5) zijn voorlopig bestemd voor een stortplaats met bijbehorende gebouwen.

Deze voorlopige bestemming eindigt indien de vuilstortplaats wordt gesloten dan wel een aanvang wordt gemaakt met de realisatie van de in artikel 11.1 genoemde bestemming, doch uiterlijk op 31 december 2015.