Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 10 Recreatie-4
Inhoudsopgave
10.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-4 (R-4) zijn bestemd voor:

 1. golfsport, met daaraan ondergeschikt detailhandel in de vorm van een golfshop;
 2. ondergeschikte horeca behorende tot categorie 1a van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca activiteiten;
 3. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals voorzieningen ten behoeve van opslag van materialen, onderhoudsgebouwen, ontsluitingswegen voor deze bestemming en voor de aangrenzende bestemming Wonen-1, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, groen en water.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. ten hoogste één bedrijfswoning;
 2. ten hoogste één verenigingsgebouw ten behoeve van de golfbaan en ondergeschikte horeca en detailhandel;
 3. gebouwen ten behoeve van opslag van materialen;
 4. een afslaggebouw en schuilhutten;
 5. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuur kast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 9.00m;
 2. de oppervlakte van de bedrijfwoning bedraagt maximaal 150 m2;
 3. de bouwhoogte van het verenigingsgebouw bedraagt maximaal 12.00 m;
 4. de goothoogte van het verenigingsgebouw bedraagt maximaal 10.00 m;
 5. de oppervlakte van het verenigingsgebouw bedraagt maximaal 500 m2;
 6. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van opslag van materialen en afslaggebouw bedraagt maximaal 6.00 m;
 7. de goothoogte van gebouwen ten behoeve van opslag van materialen en afslaggebouw bedraagt maximaal 3.00 m;
 8. het gezamenlijk oppervlak van gebouwen ten behoeve van opslag van materialen bedraagt ten hoogste 200 m2;
 9. de bouwhoogte van schuilhutten bedraagt maximaal 3.00 m;
 10. het maximum oppervlak van een schuilhut bedraagt ten hoogste 12 m2:
 11. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels.