Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 9 Recreatie-3
Inhoudsopgave
9.1 bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-3 (R-3) zijn bestemd voor:

 1. een kampeerterrein met een bedrijfswoning;
 2. ondergeschikte detailhandel in de vorm van een kampwinkel;
 3. ondergeschikte tot categorie 1a van de bij deze regels behorende Bijlage 1Staat van Horeca activiteiten;
 4. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals sanitaire voorzieningen, sauna, zwembad, speel- sport- en spelvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, groen en water.
9.2 bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. gebouwen voor voorzieningen ten behoeve van het kampeerterrein;
 2. gebouwen ten behoeve van een kampwinkel, horeca, sanitaire en overige in lid 1 genoemde voorzieningen;
 3. ten hoogste één bedrijfswoning voor zover kan worden aangetoond dat op geen enkele gevel van deze woning het geluidsniveau als gevolg van industrielawaai van het bedrijventerrein Stichtsekant van 50 dB(A) overschrijdt;
 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, zwembaden, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 9.00 m;
 2. de goothoogte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 6.00 m;
 3. het oppervlak van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 150 m2;
 4. de bouwhoogte van overige gebouwen bedraagt maximaal 6.00 m;
 5. de goothoogte van overige gebouwen bedraagt maximaal 3.00 m;
 6. de gezamenlijke oppervlakte van de overige gebouwen bedraagt maximaal 500m2
 7. het gezamenlijk oppervlak van gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen bedraagt maximaal 250 m2;
 8. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels.

verblijfsrecreatie in de vorm van een kampeerterrein ter plaatse van de "aanduiding verblijfsrecreatie (vr)", alsmede een groepsaccommodatie;

 1. al dan niet met vergaderfaciliteiten behorende tot categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-Activiteiten;