Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 8 Recreatie-2
Inhoudsopgave
8.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-2 (R-2) zijn bestemd voor:

 1. recreatietuinen, ter plaatse van de aanduiding Recreatietuinen op de plankaart;
 2. volkstuinen en stadsweiden, ter plaatse van de aanduiding Volkstuinen en Stadsweiden (vos) op de plankaart;
 3. centrale voorzieningen met inbegrip van ondergeschikte horeca behorende bij de bestemming tot maximaal categorie 1a van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;
 4. bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, groen en water.

8.2 Bouwregels

Op de gronden ten behoeve van de recreatietuinen mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. een recreatietuin-huisje per tuin met een oppervlakte van ten hoogste 30m2 en een bouwhoogte van 5.00m;
 2. ten hoogste een kas en/of berging per tuin met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 12 m2 en een bouwhoogte van 2.50 m;
 3. gebouwen ten dienste van centrale voorzieningen ten behoeve van de bestemming op het complex tot een gezamenlijk oppervlak van 2.500 m2 en een maximale goothoogte van 8.00m;
 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte zoals in artikel 22Algemene bouwregels bepaald.

Op deze gronden ten behoeve van de volkstuinen en stadsweiden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde per volkstuin met een gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 10m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 1m;
 2. in geval van samenvoeging van volkstuinen geldt een bebouwingspercentage van 10% met en maximum van 50m2;
 3. een kas en/of berging per volkstuin met een oppervlakte van 10 m2 en een hoogte van 3 m;
 4. stallen per stadsweide met een gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 50 m2 en een bouwhoogte ten hoogste 4m;
 5. aanvullende bergingen per stadweide met een gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 50m2 en een bouwhoogte van hoogste 4m;
 6. een gebouw ten dienste van centrale voorzieningen met een oppervlakte van ten hoogste 100m2 en een goothoogte van 4.50m;
 7. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte zoals in artikel22Algemene bouwregels bepaald.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waronder in ieder geval wordt begrepen:

het gebruiken van tuinschuren (bergingen) behorend bij een recreatietuin-huisje, voor recreatieve of permanente bewoning, met dien verstande dat bestaand afwijkend gebruik als recreatiewoning ten tijde van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan mag worden voortgezet door de huidige huurder en wordt beŽindigd zodra het huurcontract wordt opgezegd.