Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 7 Recreatie-1
Inhoudsopgave
7.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Recreatie-1 (R1) zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke doeleinden in de vorm van de opvang van dieren;
 2. educatieve doeleinden;
 3. onderwijs doeleinden, c.q. kinderopvang;
 4. agrarische doeleinden in de vorm van een stadsboerderij met woning, overnachtingsfaciliteiten voor boerderij personeel en detailhandel in boerderij producten ter plaatse van de "aanduiding Agrarisch (a)" op de plankaart;
 5. dagrecreatie;
 6. verblijfsrecreatie in de vorm van een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie (vr)", alsmede een groepsaccomodatie;
 7. horeca al dan niet met vergaderfaciliteiten behorende tot categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-Activiteiten;
 8. detailhandel in de vorm van een landgoedwinkel;
 9. ondergeschikte detailhandel, voor zover het betreft de (markt)handel in levensmiddelen, agrarische- en tuinbouw producten;
 10. bedrijfswoningen ten behoeve van de bestemming;
 11. kantoorruimten ten behoeve van de bestemming, met dien verstande dat één kantoorruimte ook voor andere doeleinden dan genoemd in de bestemmingsomschrijving mag worden bestemd;
 12. (gebouwde) voorzieningen voor het beheer en onderhoud van het bos- en recreatiegebied;
 13. dierenweiden, tuinen en bos;
 14. evenementen;
 15. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstobjecten, voet- en fietspaden, groen en water.

7.2 Bouwregels

Op de gronden die gelegen zijn binnen de op de plankaart aangegeven gronden voor Recreatie-1 (R-1) mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen met aan- en uitbouwen;
 2. agrarische bedrijfsgebouwen voor de stadsboerderij binnen de "aanduiding Agrarisch (a)";
 3. gebouwen en bouwwerken ten behoeve van het kampeerterrein binnen de "aanduiding Verblijfsrecreatie (vr);
 4. gebouwen ten behoeve van horeca waaronder een paviljoen;
 5. bijgebouwen;
 6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende specifieke bepalingen:

 1. het maximum toelaatbaar bebouwingspercentage binnen de bestemming bedraagt 10%;
 2. er mogen maximaal twee bedrijfswoningen worden gebouwd, waarvan één bedrijfswoning ter plaatse van de "aanduiding Agrarisch(a)";
 3. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 750m3;
 4. de bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 9.00m;
 5. de goothoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 6.00m;
 6. de bouwhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 15.00m;
 7. de goothoogte van agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 6.00m;
 8. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke en educatieve doeleinden bedraagt maximaal 10.00m;
 9. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van dagrecreatie en verblijfsrecreatie bedraagt maximaal 7.00m;
 10. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van horeca met vergaderfaciliteiten bedraagt maximaal 10.00m;
 11. de bouwhoogte van een paviljoen ten behoeve van horeca bedraagt maximaal 4.00m en de oppervlakte bedraagt maximaal 300m2;
 12. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels

7.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in 7.2 teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor masten ten behoeve van telecommunicatie tot een maximum van 40 meter.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruiken van kampeermiddelen voor niet recreatief gebruik in de vorm van permanente bewoning.