Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 5 Bos
Inhoudsopgave
5.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Bos zijn bestemd voor:

 1. bos;
 2. bosbeleving, waaronder speel-, educatieve- en culturele voorzieningen;
 3. natuurontwikkeling;
 4. ondergeschikte grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 5. dagrecreatie;
 6. houtproductie;
 7. waterberging;
 8. het behoud van een landschapskunstwerk in de vorm van een groene kathedraal ter plaatse van de aanduiding Kunstobject;
 9. alsmede voor voorzieningen zoals beplantingen, en verhardingen, ruiter- voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, kunstwerken en kunstobjecten, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, groen en water.
 10. De gronden op de plankaart aangewezen voor Veiligheidszone LPG zijn tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de aanwezigheid van het motorbrandstofverkooppunt inclusief de verkoop van LPG.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, straat- en tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten en kunstwerken, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast, installaties voor gasopslag ten behoeve van de bestemming en de aangrenzende bestemmingen;
 2. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde die behoren bij bosbeleving, recreatie en speel- en educatieve voorzieningen.
 3. Voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels.
 4. Op de gronden aangewezen voor Veiligheidszone LPG mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.
5.3 Ontheffing van de bouwregels
 1. burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 5.2c teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor bouwwerken ten behoeve van bosbeleving, recreatie en speel- en educatieve voorzieningen tot een maximum van 15.00 meter.
 2. burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 5.2,c teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor masten ten behoeve van telecommunicatie tot een maximum van 40 meter.
 3. burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 5.2 voor de bouw van gebouwen ten behoeve van dieren, met een maximum oppervlakte van 50m2 en een maximale bouwhoogte van 4 meter.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van de gronden genoemd in 5.1,j, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van deze gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken voor een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid-2

Burgmeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bos voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid-2 te wijzigen in een bestemming voor recreatie gericht op recreatieve-, educatieve- en culturele doeleinden met inbegrip van horeca, categorie I van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten, waarbij de volgende voorwaarden en bouwregels gelden:

 1. de noodzakelijke boscompensatie en natuurcompensatie dient voorafgaand aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate te zijn verzekerd;
 2. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 6.00 meter;
 3. het gezamenlijk oppervlak van de bebouwing bedraagt maximaal 1.250 m2 per aanduiding, waarvan per aanduiding ten hoogste 250 m2 mag worden gebruikt ten behoeve van horeca, categorie I van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten;
5.6 Wijzigingsbevoegdheid-3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bos voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid-3 te wijzigen in de bestemming Sport (S). Hierbij gelden de bepalingen als opgenomen in artikel 12Sport en dient de noodzakelijke boscompensatie en natuurcompensatie voorafgaand aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate te zijn verzekerd.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid-4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bos voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid-4 te wijzigen in de bestemming Recreatie-1Hierbij gelden de regels als opgenomen in 7.1Bestemmingsomschrijving van artikel 7Recreatie-1waarbij de volgende aanvullende voorwaarden en bouwregels gelden:

 1. de noodzakelijke boscompensatie en natuurcompensatie dient voorafgaand aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate te zijn verzekerd;
 2. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 10 meter;
 3. het maximale gezamenlijke bruto vloeroppervlak (bvo) van de gebouwen bedraagt 1.200 m2.
5.8 Wijzigingsbevoegdheid veiligheidszone LPG

burgmeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de aanduiding Veiligheidszone LPG zoals genoemd in 5.1.j rond het motorbrandstoffenverkooppunt wordt verwijderd van de plankaart, mits de regelgeving rond veiligheidszones is veranderd, dan wel de vergunning van het betreffende motorbrandstoffenverkooppunt is aangepast.