Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 4 Bedrijf
Inhoudsopgave
4.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Bedrijf zijn bestemd voor:

 1. één vuiloverslagstation ter plaatse van de aanduiding Vuilstortplaats (vs) op de plankaart, inclusief bijbehorende kantoren tot een maximum oppervlak van 500m2;
 2. één motorbrandstofverkooppunt met lpg en bijbehorende detailhandel tot een maximum van 125 m2b.v.o., ter plaatse van de aanduiding Motorbrandstofpunt (mo) op de plankaart;
 3. een nutsvoorziening in de vorm van een zendmast ter plaatse van de aanduiding Nutsvoorziening (nu) op de plankaart, inclusief bijbhorende kantoren tot een maximum van 500 m2;
 4. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, pareervoorzieningen en nutsvoorzieningen, alsmede voet- en fietspaden, groen en water;
 5. met dien verstande dat:
  1. bedrijfswoningen niet zijn toegestaan;
  2. horeca niet is toegestaan;
  3. detailhandel, behoudens genoemd onder lid 4.1,b niet is toegestaan
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 9.00 m;
 2. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 7.00 m;
 3. de bouwhoogte van de zendmast ter plaatse van de aanduiding Nutsvoorziening (nu) bedraagt maximaal 90.00 m;
 4. de oppervlakte van het vuiloverslagstation inclusief bijbehorende kantoren bedraagt maximaal 3.000 m2;
 5. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22.
4.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 4.2,e teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan tot een maximale hoogte van 150 meter, indien dit uit technisch oogpunt noodzakelijk is en indien deze hoogte geen belemmering oplevert voor radar verkeer dat gebruik maakt van het luchtruim.

4.4 Wijzigingsbevoegdheid-1

Burgmeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijf (B) voor zover op de plankaart aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid 1 te wijzigen in de bestemming Recreatie-5. Hierbij gelden de regels als opgenomen in 11.1 bestemmingsomschrijving van artikel11Recreatie-5 waarbij de volgende voorwaarden en regels gelden:

 1. de noodzakelijke boscompensatie dient voorafgaand aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate te zijn verzekerd;
 2. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 9 meter;
 3. het maximale gezamenlijke bruto vloeroppervlak (bvo) van de gebouwen bedraagt 8.000 m2.