Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 3 Agrarisch
Inhoudsopgave
3.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Agrarisch (A) zijn bestemd voor:

 1. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 2. verblijfsrecreatie in de vorm van pension met een oppervlak van 800m2 in de gebouwen in het Bouwvlak met aanduiding Verblijfsrecreatie (vr).
 3. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen en installaties voor gasopslag, alsmede voet- en fietspaden, groen en water;
 4. ondergeschikte beplanting en ondergeschikt bos.

3.2 Bouwregels

Op de gronden die gelegen zijn binnen de op de plankaart aangegeven aanduiding Bouwvlak mogen worden gebouwd:

 1. bedrijfswoningen met aan- en uitbouwen;
 2. agrarische bedrijfsgebouwen;
 3. bijgebouwen;
 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast, installaties voor gasopslag en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 5. Het maximaal toegelaten gezamenlijk oppervlak van de gebouwen bedraagt 1.000m2 per aanduiding Bouwvlak.
 6. Het maximaal toegelaten gezamenlijk oppervlak van de gebouwen in het Bouwvlak met de aanduiding Verblijfsrecreatie (vr) bedraagt 1.600m2.

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende regels:

 1. per aanduiding Bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 2. de bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 8.00 m;
 3. de goothoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 5.00 m;
 4. de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 750 m3;
 5. bij een bedrijfswoning mag ten hoogste één bijgebouw met een oppervlakte van 60 m2 worden gebouwd;
 6. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt met kap maximaal 4.50 m en met een platte afdekking maximaal 3.00 m;
 7. de goothoogte van bijgebouwen met kap bedraagt maximaal 2.50 m;
 8. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels.

Voor het bouwen van agrarische bedrijfsgebouwen gelden de volgende bouwregels:

 1. agrarische bedrijfsgebouwen, met uitzondering van een overdekte rijhal, zijn toegestaan;
 2. de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen is uitsluitend toegestaan indien deze vanuit de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk zijn en de grootte van het gebouw past in een agrarisch bedrijfsplan. Hiertoe dient agrarisch advies te worden gevraagd aan een agrarisch deskundige omtrent de noodzaak en de benodigde oppervlakte;
 3. de bouwhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 15.00 m
 4. de goothoogte van agrarische bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 5.00 m.
3.3 Specifieke gebruiksregels
 1. De agrarische gronden buiten het Bouwvlak mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verbouw van gewassen en/of voor de weidegang van dieren;
 2. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de Bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 1. het gebruik van de gronden aangewezen voor Agrarisch(A) ten behoeve van een manege;
 2. het gebruik van de gronden buiten het Bouwvlak ten behoeve van paardenbakken, loopmolens en bebouwing ten behoeve van mestopslag.