Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Inhoudsopgave
 1. Plangegevens
 2. Toelichting
  1. 1 Inleiding
   1. 1.1 Algemeen
   2. 1.2 Leeswijzer
  2. 2 Begrenzing plangebied en vigerende bestemmingsplannen
   1. 2.1 Begrenzing
   2. 2.2 Vigerende bestemmingsplannen
  3. 3 Karakteristieken plangebied
   1. 3.1 Algemeen
   2. 3.2 Wonen, werken en voorzieningen
   3. 3.3 Verkeer
   4. 3.4 Groen, blauw en natuur
   5. 3.5 Milieu
   6. 3.6 Cultuurhistorische waarden
   7. 3.7 Bodem en waterhuishouding
   8. 3.8 Kabels en leidingen c.a.
   9. 3.9 Veiligheid
   10. 3.10 Toegankelijkheid
   11. 3.11 Beheer
  4. 4 Relevante beleidskaders
   1. 4.1 Rijksbeleid
   2. 4.2 Provincie en regio
   3. 4.3 Gemeente
  5. 5 Stedenbouwkundig plan
   1. 5.1 Ruimtelijk concept
   2. 5.2 Wonen, werken en voorzieningen
   3. 5.3 Verkeer
   4. 5.4 Groen, blauw en natuur
   5. 5.5 Milieu
   6. 5.6 Cultuurhistorische waarden
   7. 5.7 Bodem en waterhuishouding
   8. 5.8 Kabels en leidingen c.a.
   9. 5.9 Veiligheid
   10. 5.10 Beheer
  6. 6 Implementatie
   1. 6.1 Planning en fasering
   2. 6.2 Bestemmingsregeling
   3. 6.3 Handhaving
   4. 6.4 Inspraak en overleg
  7. 7 Uitvoerbaarheid
  8. Bijlagen
   1. Bijlage 1 Watertoets
   2. Bijlage 2 Toelichting op de Staat van horeca- activiteiten.
   3. Bijlage 3 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Boswachterij Almeerderhout
 3. Regels
  1. 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Agrarisch
   2. Artikel 4 Bedrijf
   3. Artikel 5 Bos
   4. Artikel 6 Groen
   5. Artikel 7 Recreatie-1
   6. Artikel 8 Recreatie-2
   7. Artikel 9 Recreatie-3
   8. Artikel 10 Recreatie-4
   9. Artikel 11 Recreatie-5
   10. Artikel 12 Sport
   11. Artikel 13 Verkeer
   12. Artikel 14 Water
   13. Artikel 15 Wonen-1
   14. Artikel 16 Wonen-2
   15. Artikel 17 Woongebied
   16. Artikel 18 Leiding-Hoogspanning
   17. Artikel 19 Gebied met mogelijk archeologische waarden
   18. Artikel 20 Waterkering
  3. 3 Algemene regels
   1. Artikel 21 Anti-dubbeltelregel
   2. Artikel 22 Algemene bouwregels
   3. Artikel 23 Algemene gebruiksregels
   4. Artikel 24 Algemene ontheffingsregels
   5. Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
   6. Artikel 26 Algemene procedureregels
  4. 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 27 Overgangsrecht
   2. Artikel 28 Slotregel
  5. Bijlagen
   1. Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten
   2. Bijlage 2 Hogere grenswaarden Ecudorp